Bring - ข้อสอบราชการ, งานราชการ

117


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

 

เขียนโดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม
05/05/2563
214


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
ข้อสอบศรษฐกิจพอเพียง ข้อสอบภาคก ทุกกระทรวง พร้อมเฉลย

ข้อสอบศรษฐกิจพอเพียง ข้อสอบภาคก ทุกกระทรวง พร้อมเฉลย

เขียนโดย ข้าน้อย
05/05/2563
126


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบทหารอากาศ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบทหารอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
05/05/2563
332


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
สรุปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)

สรุปสาระสำคัญยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
05/05/2563
321


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
05/05/2563
124


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบวิชาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวิชาเศรษฐกิจพอเพียง

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
05/05/2563
135


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบชีวิตและวัฒนธรรมไทย พร้อมเฉลย

ข้อสอบท้องถิ่น ครูผู้ช่วย  ข้อสอบชีวิตและวัฒนธรรมไทย

เขียนโดย ราชการ
05/05/2563
160


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบเหตุการปัจจุบัน 2561-2562 พร้อมเฉลย

เหตุการณ์สำคัญของโลก ออกสอบ 2561-2562
 

เขียนโดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม
05/05/2563
152


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน พ.ศ. 2562 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ท้ังในและต่างประเทศ เดือนมกราคม 2562
 

เขียนโดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม
05/05/2563
76


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
ข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 

เขียนโดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม
05/05/2563
196


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
คำถามสอบสัมภาษณ์ ทุกตำแหน่ง

คำถามสอบสัมภาษณ์ ทุกตำแหน่ง

เขียนโดย โปรโมชั่นไม่รู้ลืม
05/05/2563
97


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน พร้อมเฉลย 1 ก.ย.2560 - 4 ก.ย. 2560

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
07/05/2563
112


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวง พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวง ปีล่าสุด 2562
 

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
07/05/2563
117


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
07/05/2563
211


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบ THAILAND 4.0

แนวข้อสอบ THAILAND 4.0

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
07/05/2563
75


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
ข้อสอบปลัดอำเภอ 2561 พร้อมเฉลย

ข้อสอบปลัดอำเภอ 2561

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
07/05/2563
183


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ 2560 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
07/05/2563
89


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบการเงินและบัญชี พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเจ้าพนักงาน-นักวิชาการการเงินและบัญชี /คลัง / จัดเก็บรายได้ / พัสดุ

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
07/05/2563
121


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับ 12 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12
 

เขียนโดย ราชการ
07/05/2563
199


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบ.พร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

เขียนโดย ราชการ
07/05/2563
108


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 62 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน ปี 62 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 


 

เขียนโดย ราชการ
07/05/2563
68


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบพนักงานการไฟฟ้า พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบพนักงานการไฟฟ้า  ความถนัดทางไฟฟ้า

เขียนโดย ราชการ
07/05/2563
195


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2563 พร้อมเฉลย

นวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2563 เดือนมกราคม 2563

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
68


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
127


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
137


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
ความรู้การสอบสัมภาษณ์

ความรู้การสอบสัมภาษณ์ ทุกกระทรวง

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
97


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ 2561 พร้อมเฉลย

ข้อสอบปลัดอำเภอ 2561

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
246


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562 ประจำเดือนมกราคม ถึงพฤษภาคม 2562 ออกสอบ

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
192


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบวินัย ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบวินัย ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
08/05/2563
100


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546

เขียนโดย ข้าราชการตัวน้อย
08/05/2563
82


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2562 พร้อมเฉลย

แจกข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ มีนาคม 2562

เขียนโดย หมายเลข1
08/05/2563
78


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 พร้อมเฉลย

ข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

เขียนโดย หมายเลข1
08/05/2563
75


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเฉลย

แนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เขียนโดย หมายเลข1
08/05/2563
66


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน 2561 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน 2561 พร้อมเฉลย

 

เขียนโดย หมายเลข1
08/05/2563
60


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ พร้อมเฉลย

เขียนโดย หมายเลข2
08/05/2563
63


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบทหารนายสิบ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบทหารนายสิบ พร้อมเฉลย

เขียนโดย หมายเลข2
08/05/2563
81


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง พร้อมเฉลย

แจกข้อสอบข่าวเหตุการณ์ ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ มีนาคม 2562

เขียนโดย หมายเลข3
08/05/2563
91


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน พร้อมเฉลย

ข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน จำนวน 50 ข้อ พร้อมเฉลย 1 ก.ย.2560- 4 ก.ย.2560

เขียนโดย หมายเลข3
08/05/2563
172


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันมากที่สุด จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันมากที่สุด จำนวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย

เขียนโดย หมายเลข3
08/05/2563
186


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบความรู้รอบตัว พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบความรู้รอบตัว พร้อมเฉลย

เขียนโดย หมายเลข4
12/05/2563
182


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบพนักงานราชการ พ.ศ.2547 พร้อมเฉลย

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

เขียนโดย เอกสารสอบ
13/05/2563
118


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
สรุปสาระสำคัญยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)

สรุปสาระสำคัญยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)

เขียนโดย เผยแพร่
14/05/2563
114


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
จะเตรียมตัวสอบ.. เข้ารับราชการต้องทำอย่างไร

จะเตรียมตัวสอบ.. เข้ารับราชการต้องทำอย่างไร 

เขียนโดย เผยแพร่1
15/05/2563
143


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบ ภาค ก (วิชารอบรู้) พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ภาค ก (วิชารอบรู้) พร้อมเฉลย

เขียนโดย เผยแพร่1
15/05/2563
152


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ภาษาและเทคโลโนยีครู

เขียนโดย สมาชิกใหม่
15/05/2563
118


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมคำตอบ

แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเฉลย
 

เขียนโดย สมาชิกเก่า
18/05/2563
118


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
92


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมเฉลย

เขียนโดย สมาชิกเก่า
18/05/2563
119


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน กทม. พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน พร้อมเฉลย

เขียนโดย สมาชิกเก่า
18/05/2563
125


ข้อสอบราชการทุกตำแหน่ง
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ  เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
29/05/2563
ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน