Bring - ข้อสอบราชการ, งานราชการ

283


ข้อสอบท้องถิ่น
ข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

แนวข้อสอบข้อสอบ รัฐธรรมนูญ  ข้าราชการท้องถิ่น (อปท.) 

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
05/05/2563
186


ข้อสอบท้องถิ่น
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

เขียนโดย ติวเตอร์บ้านนอก
05/05/2563
204


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
05/05/2563
123


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่น พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่น พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
05/05/2563
289


ข้อสอบท้องถิ่น
ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม พร้อมเฉลย

ความรู้ทั่วไป และเหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
05/05/2563
420


ข้อสอบท้องถิ่น
สรุป พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

เขียนโดย แก้วไม่มีวันเต็ม
05/05/2563
307


ข้อสอบท้องถิ่น
สรุปความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ข้อสอบท้องถิ่น สรุปความรู้เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน

เขียนโดย ข้าน้อย
05/05/2563
136


ข้อสอบท้องถิ่น
สรุปแนวข้อสบท้องถิ่นปี 60ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ จำนวน 11 ฉบับ ท้องถิ่นปี 60
 

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
05/05/2563
116


ข้อสอบท้องถิ่น
ข้อสอบจริงเจ้าพนักงานพัสดุ พร้อมเฉลย

ข้อสอบจริงเจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น

เขียนโดย แบ่งปัน
05/05/2563
92


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งอื่นๆ

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
05/05/2563
101


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบภาค ก. ท้องถิ่น พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบภาค ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เขียนโดย ราชการ
05/05/2563
97


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบด้านการเงินหรือการคลังของท้องถิ่น พร้อมเฉลย

ด้านการเงินหรือการคลังของท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ)

เขียนโดย ราชการ
05/05/2563
120


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ ภาค ก กฎหมายท้องถิ่น พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ภาค ก กฎหมาย เตรียมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560

เขียนโดย พรณิพาวดี ดาวเรือน
07/05/2563
112


ข้อสอบท้องถิ่น
ข้อสอบกฎหมายท้องถิ่น 16 ฉบับ พร้อมเฉลย

ข้อสอบกฎหมาย 16 ฉบับ เตรียมสอบ พนักงานส่วนท้องถิ่นและครูผู้ช่วย อปท

เขียนโดย แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
07/05/2563
104


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวสอบนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ พร้อมเฉลย

แนวสอบนักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ อปท. ท้องถิ่น อบต. เทศบาล

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
68


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบภาคข ท้องถิ่น นักสุขาภิบาล พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบภาค ข ท้องถิ่น นักสุขาภิบาล นักสาธารณสุข

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
54


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน ท้องถิ่น 62

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
151


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
169


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบท้องถิ่น

เขียนโดย พรุ่งนี้วันศุกร์แล้ว
07/05/2563
64


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ ภาค ก กฎหมายท้องถิ่น พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ภาค ก กฎหมาย เตรียมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560

เขียนโดย หมายเลข1
08/05/2563
81


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เขียนโดย หมายเลข1
08/05/2563
59


ข้อสอบท้องถิ่น
เเนวข้อสอบ ภาคข นักวิชาการวัฒนธรรมท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย

เเนวข้อสอบ ภาคข นักวิชาการวัฒนธรรมท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย

เขียนโดย หมายเลข1
08/05/2563
55


ข้อสอบท้องถิ่น
ข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ พร้อมเฉลย

ข้อสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ พร้อมเฉล

เขียนโดย หมายเลข2
08/05/2563
80


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ ภาค ก กฎหมายท้องถิ่น 2560 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ภาค ก ภาคกฎหมาย เตรียมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560
 

เขียนโดย หมายเลข3
08/05/2563
68


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา อปท. พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (อปท.)

เขียนโดย หมายเลข3
08/05/2563
80


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบท้องถิ่น (เตรียมสอบท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุโขทัย)

เขียนโดย เอกสารสอบ
12/05/2563
68


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553

เขียนโดย เอกสารสอบ
12/05/2563
103


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ ท้องถิ่น อปท. อบจ. อบต. เทศบาล พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น อปท. อบจ. อบต. เทศบาล

เขียนโดย หมายเลข4
12/05/2563
87


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบหลักธรรมภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบหลักธรรมภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน  การปกครองส่วนท้องถิ่น

เขียนโดย หมายเลข4
12/05/2563
101


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 2016 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 2016 พร้อมเฉลย

เขียนโดย เอกสารสอบ
13/05/2563
150


ข้อสอบท้องถิ่น
ข้อสอบจริง ท้องถิ่น (ล่าสุด) พร้อมเฉลย

ข้อสอบจริง ท้องถิ่น (ล่าสุด) พร้อมเฉลย

เขียนโดย เผยแพร่
14/05/2563
100


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่น พร้อมเฉลยทึ่เคยออกสอบ

แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทึ่เคยออกสอบ

เขียนโดย เผยแพร่
14/05/2563
87


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบหลักธรรมภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบหลักธรรมภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเฉลย

เขียนโดย เผยแพร่1
15/05/2563
101


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบการเงิน ท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบการเงิน ท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย

เขียนโดย สมาชิกใหม่
15/05/2563
156


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี พร้อมเฉลย

ข้อสอบ นักตรวจสอบภาษี พร้อมเฉลย

เขียนโดย สมาชิกใหม่
15/05/2563
106


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบด้านการเงินการคลังของท้องถิ่น 62 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบด้านการเงินหรือการคลังของท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ)

เขียนโดย สมาชิกใหม่
15/05/2563
118


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลย

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
19/05/2563
117


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ ภาค ก ภาคกฎหมาย ท้องถิ่น 60

แนวข้อสอบ ภาค ก ภาคกฎหมาย ท้องถิ่น 60

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
19/05/2563
213


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่ง) พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่ง) พร้อมเฉลย

เขียนโดย ชุมชนแบ่งปัน
19/05/2563
135


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบท้องถิ่นและครูผู้ช่วย63 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบท้องถิ่นและครูผู้ช่วย 63 พร้อมเฉลย

เขียนโดย ราชการ
20/05/2563
674


ข้อสอบท้องถิ่น
ข้อสอบเก่าท้องถิ่น อปท. ภาค ก 2,800 ข้อ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบเก่าท้องถิ่น อปท. ภาค ก  พร้อมเฉลย

เขียนโดย ติวเตอร์บ้านนอก
22/05/2563
142


ข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม พร้อมเฉลย

เขียนโดย วันนี้คือวันของเรา
02/06/2563
174


ข้อสอบท้องถิ่น
คู่มือสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไปและกฏหมายท้องถิ่น พร้อมเฉลย

คู่มือสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไปและกฏหมายท้องถิ่น

เขียนโดย ข้าน้อย
12/06/2563
193


ข้อสอบท้องถิ่น
ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการบริหารราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของภาค ก ท้องถิ่น พร้อมเฉลย

ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการบริหารราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของภาค ก ท้องถิ่น

เขียนโดย ข้าน้อย
12/06/2563
ข้อสอบท้องถิ่น | ข้อสอบตำรวจ | ข้อสอบครูผู้ช่วย | ข้อสอบความรู้ความสามรถทั่วไป | ข้อสอบคอมพิวเตอร์ | ข้อสอบเกี่ยวกับพรบ | ข้อสอบครู กทม | ข้อสอบ กพ

ฟรีข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ สำหรับคนไทยที่รวบรวมจากผู้ใจบุญที่แบ่งปันบนโลกออนไลน์ต่างๆ ให้เป็นที่เดียวกัน